معرفی

مشخصات فردی

محمدتقی صفرزاده ویشکایی

نام - نام خانوادگی : محمدتقی   صفرزاده ویشکایی

پست الکترونیکی : mnsafarzad@gmail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی
رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زراعت

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 19

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

محمدتقی صفرزاده ویشگائی
محمدتقی صفرزاده ویشکایی

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^